Welkom

Jean

Welkom op de Gedicht Index website.

Het antwoord op de vraag naar het waarom van een eigen website voor je gedichten en artikelen is kortweg de behoefte om eigen gedachten, gevoelens, overpeinzingen en mijmeringen in diverse vormen te uiten en te delen met internetgebruikers.

Mijn gedichten (in het Nederlands en Duits) heb ik in de afgelopen 10 jaar uitgebracht d.m.v. privé drukken. Pas in december 2019 voor het eerst in de vorm van een officiële boekuitgave met ISBN-nummer: de gedichtenbundel Vliegen op de Dag van Vandaag. Maar, zulke uitgaven bereiken slechts een kleine groep lezers. Mijn hoop is om via mijn website gedichtindex.nl meer belangstellenden te bereiken.

In Coronajaar 2020 was ik al gedichten aan het schrijven voor mijn tweede bundel Door wolken voortgedreven. Zonder tegenslag van welke aard dan ook hoopte ik mijn tweede boek met Nederlandstalige gedichten voor het einde van 2021 uit te geven. Dat is gelukt. Zie eventueel elders op deze website.

Een overzicht van mijn gedichten en artikelen kunt u vinden binnen het Archief.

Lezers zijn bij deze nadrukkelijk uitgenodigd om op mijn schrijfsels te reageren via Contact.

Over Jean

In september 1951 zag ik voor het eerst het steenkool grijze licht in Kerkrade, waar ik ook naar de lagere school ging, Na de middelbare school periode ( Mulo en HBS A) studeerde ik voor onderwijzer aan de toenmalige Bisschoppelijke Kweekschool Christus Magister te Heerlen (1969-1972). Daarna begon ik mijn onderwijsloopbaan als vervangend onderwijzer in het basisonderwijs, vanaf augustus 1973 vervolgd als leraar Nederlands aan een LTS.

In maart 1975 ging ik met mijn echtgenote naar Amsterdam: zij stortte zich op haar werk in het Amsterdamse speciaal onderwijs. Zelf studeerde ik aan de UvA korte tijd filosofie, maar keerde in augustus 1976 terug naar het onderwijs en wel als leraar Nederlands aan een grote hotelschool, de latere Hotelschool Amsterdam.

Naast mijn volledige onderwijsbetrekking ging ik Engels studeren (’80-’85) en vervolgens Duits (’85-’88). Na 26 jaren lesgeven en onderwijskundig werk in Amsterdam begon ik in augustus 2002 als leraar Duits in mijn woonplaats Hoorn, aan de OSG West-Friesland, tot zomer 2008. Daarna maakte ik een onverwachte overstap naar het Don Bosco College in Volendam, ook als leraar Duits.

In de tien jaren te Volendam (zelfs nog één jaar na mijn officiële pensionering) combineerde ik mijn lesgeven aan vmbo-t, havo en vwo met het schrijven van Duitstalige gedichten, neergelegd in diverse gedichtenbundels die als privé druk verschenen. Pas sinds 2016 ging ik voornamelijk gedichten schrijven in de Nederlandse taal, vooral nadat ik per 1 augustus 2018 stopte met lesgeven, na ruim 44 jaren onderwijswerk.

Het schrijven van gedichten raakte daarna in een stroomversnelling, uitmondend in de reeds vermelde bundel “Vliegen op de Dag van Vandaag”’. Zelf omschrijf ik mijn poëzie het liefst als een poging om de zgn. alledaagse dingen, gebeurtenissen, verschijnselen, ook in onze samenleving, politiek en cultuur te verwerken als gevolg van mijn verbazing, verontrusting en somtijds angst over hetgeen zich in onze wereld, dichtbij en ver weg, afspeelt. In 2021 volgde, zoals gezegd mijn 2de boek Door wolken voortgedreven en in 2022 het 3de boek Uit de lucht gegrepen. In september 2023 hoop ik mijn vierde gedichtenbundel te publiceren.

Deze tekst heb ik in juli 2023 enigszins geactualiseerd.

RSS Feed

Je kunt mijn website volgen via deze RSS Feed. Je krijgt dan meteen binnen je FeedReader een melding van mijn laatste gedichten of artikelen.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden vanaf het jaar 2020. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jean Wiermans.